НЕОБХОДИМА АВТОРИЗАЦИЯ
Baohua Shi
 • Роль - Fong Sai Yuk / Fang Shihyu
Добавить в Избранное
Yongxia Chen
 • Роль - Miu Chui Fa / Miao Ts'uihua - Fong's mom
Добавить в Избранное
Xiongwen Du
 • Роль - Fong Tak / Fang De - Fong's father
Добавить в Избранное
Liang Guo
 • Роль - Lui Hung / Lei Laohu / Lu Hung
Добавить в Избранное
Zhigang Zhao
 • Роль - Woo Wai Hon / Hu Huich'ien / Wu Wai Chun
Добавить в Избранное
Kejuan Jie
 • Роль - Wu Mei
Добавить в Избранное
Gongjin Zhou
 • Роль - Zhishan
Добавить в Избранное
Shaomin Wang
 • Роль - Qiuyue
Добавить в Избранное
Hua Zhang
 • Роль - Xiaohua
 • 1984
Добавить в Избранное
Wanghua Li
 • Роль - Xiaohua's father
Добавить в Избранное
Mingxiang Luo
 • Роль - Duan Yutzu
Добавить в Избранное
Li Li
 • Роль - Duan Zijuan
Добавить в Избранное
Xiao-Jing Xie
 • Роль - Duan Hsiaochuan
Добавить в Избранное
Lai-Fu Zhu
 • Роль - Sande
Добавить в Избранное
Yuwen Cao
 • Роль - Advisor Huang
Добавить в Избранное
Peng Bai
 • Роль - Advisor Mo
Добавить в Избранное
Yi Cui
 • Роль - Li Bashan
Добавить в Избранное
Jianhui He
 • Роль - Monk D
Добавить в Избранное
Yuhai He
 • Роль - Monk C
Добавить в Избранное
Shuangxiao Hou
 • Роль - Old Zen Master
Добавить в Избранное
Wei-Ming Jiang
 • Роль - Jueguang
Добавить в Избранное
Qi-Jing Liang
 • Роль - Xiao Qing
Добавить в Избранное
Yong-Sheng Lin
 • Роль - Monk B
Добавить в Избранное
Deli Shen
 • Роль - Monk F
Добавить в Избранное
Shaowei Sun
 • Роль - A Gui
Добавить в Избранное
Zhenming Sun
 • Роль - Old Taoist Priest
Добавить в Избранное
Boshen Sung
 • Роль - Juehui of Shaolin Temple
Добавить в Избранное
Huashan Wang
 • Роль - Advisor Chen
Добавить в Избранное
Mei-Ling Wu
 • Роль - Li Xiaohuan
Добавить в Избранное
Hongfu Xiao
 • Роль - Xiaohua's grandfather
Добавить в Избранное
Beibei Xu
 • Роль - Monk G
Добавить в Избранное
Changwen Xu
 • Роль - Monk A
Добавить в Избранное
Wenqing Yuan
 • Роль - Jueguang
Добавить в Избранное
Qiaojun Zhang
 • Роль - Xiao Lan
Добавить в Избранное
Weiming Zhang
Добавить в Избранное
Gongtao Zhou
 • Роль - Monk E
Добавить в Избранное
Wenbing Zhou
 • Роль - Prefect Yan
 • 1984
Добавить в Избранное